Rangareddy District Monthwise Rainy days for year 2020-21
S.No Mandal Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
1 Shankarpalle 11 12 11 12 4 70  
2 Serilingampally 7 13 15 11 4 80  
3 Gandipet 9 13 11 10 2 75  
4 Rajendranagar 10 12 11 13 3 77  
5 Balapur 7 12 9 10 2 77  
6 Saroornagar 8 12 12 15 6 75  
7 Hayathnagar 9 12 12 13 3 75  
8 Abdullapurmet 9 12 13 13 2 73  
9 Ibrahimpatnam 7 13 9 12 4 79  
10 Manchal 8 15 9 12 7 72  
11 Yacharam 10 13 10 10 5 77  
12 Madgul 6 15 8 9 4 69  
13 Amangal 5 17 9 7 3 71  
14 Talakondapalle 8 17 9 11 4 77  
15 Keshampeta 9 19 10 13 5 73  
16 Kadthal 8 19 12 9 4 72  
17 Kandukur 5 16 10 10 4 65  
18 Maheshwaram 5 13 10 12 4 81  
19 Shamshabad 7 13 9 13 3 74  
20 Moinabad 6 14 9 17 4 70  
21 Chevella 5 15 14 14 3 76  
22 Shabad 6 15 11 11 4 77  
23 Kothur 6 11 10 9 3 66  
24 Nandigam 6 13 13 12 3 74  
25 Farooqnagar 9 15 10 11 4 73  
26 Kondurg 6 14 10 13 5 67  
27 Jilled Chowdergudem 7 11 8 13 4 75