Nirmal District Monthwise Rainy days for year 2020-21
S.No Mandal Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
1 Kubeer 16 15 12 17 4 89  
2 Tanur 12 13 8 13 5 79  
3 Basar 14 12 8 11 4 77  
4 Mudhole 14 16 10 15 5 87  
5 Bhainsa 13 15 13 16 4 82  
6 Kuntala 13 12 12 17 3 73  
7 Narsapur_G 10 11 13 15 4 69  
8 Lokeswaram 14 15 13 12 2 84  
9 Dilawarpur 9 14 11 16 2 84  
10 Sarangapur 11 13 12 12 2 88  
11 Nirmal (U) 7 15 10 12 4 86  
12 Nirmal_Rural 10 13 15 14 4 81  
13 Soan 8 11 12 11 4 68  
14 Laxmanchanda 7 14 11 12 2 76  
15 Mamda 10 12 13 15 5 81  
16 Pembi 14 15 13 15 3 75  
17 Khanapur 10 14 12 15 1 77  
18 Kaddampeddur 11 14 12 13 3 79  
19 Dastuarabad 12 14 8 16 5 73