Jayashankar-Bhupalpalli District Monthwise Rainy days for year 2020-21
S.No Mandal Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
1 Mahadevpur 16 12 16 17 5 148  
2 Palmela 19 13 13 19 5 154  
3 Mutharam_Mahadevpur 11 16 14 14 3 146  
4 Kataram 16 10 7 8 3 135  
5 Malharrao 14 12 9 12 3 131  
6 Chityal 11 12 11 13 3 121  
7 Tekumatla 11 14 8 11 2 109  
8 Mogullapalle 14 14 11 11 2 118  
9 Regonda 13 14 12 8 4 126  
10 Ghanapur_Mulug 12 13 10 13 2 132  
11 Bhupalpalle 11 11 7 12 4 132